Tesla V4 Supercharger登陸香港!亞洲首個!會唔會開放埋俾其他牌子?港島最大充電站⚡

V4超級充電站終於嚟到香港,有咩咁特別要搞個發布會?會唔會開放埋俾其他牌子?

➡️使用我的推薦連結購買Tesla
https://ts.la/samantha34964

您可能喜歡的